dočasně uzavřeno

Všeobecné podmínky internetového obchodu „tadaa.cz“

Tyto všeobecné podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu „tadaa.cz“ provozovaný na základě živnostenského oprávnění subjektem „ Ivana Čapková“.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je podnikatel s živnostenským oprávněním „ Ivana Čapková“ se sídlem Orel 248, Slatiňany; IČ: XXXXX, zapsané v živnostenském rejstříku u městského úřadu Chrudim a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je podnikající subjekt „ Ivana Čapková“ na základě živnostenského oprávnění se sídlem Orel 248, Slatiňany; IČ: XXXX, zapsané v živnostenském rejstříku u městského úřadu Chrudim. Internetový obchod „tadaa.cz“ je 100% vlastněn subjektem „ Ivana Čapková“ a zajišťuje dodání kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kontaktní místa internetového obchodu „tadaa.cz“ jsou:

 • Ivana Čapková,Orel 248, Slatiňany 538 21(expedice zboží k přepravci, reklamace zboží a služeb, osobní výdej zboží, vrácení peněz v hotovosti v případě odstoupení od kupní smlouvy)

Zákazníkem internetového obchodu „tadaa.cz“ je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím či kontaktním místem na internetové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající (či kontaktní místo) neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající (či kontaktní místo) je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Prodávající či kontaktní místo si vyhrazuje právo na zrušení objednávky (kupní smlouvy):

 • zboží není na skladě a nelze ho zajistit do 14 kalendářních dní.
 • cena se změnila v důsledku změny ceny od výrobce či dodavatele zboží a zákazník tuto změnu neakceptuje.
 • zákazník si nepřevzal předchozí zásilku/y a prodejce (či kontaktní místo) má neuhrazené náklady za dopravu či balné či jiné prokazatelné náklady související s předchozí/mi objednávkou/ami.
 • kupující si objednává zboží za méně jak 300,- Kč.

Prodávající (či kontaktní místo) zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet (prodejce či kontaktní místo smí započíst vzniklé neuhrazené náklady z předchozích objednávek).

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí doručovatelem (Česká pošta, s.p.) nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad (nejprve kupující musí vrátit převzaté zboží s vadou), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a vada se týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě „tadaa.cz“), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího či kontaktní místo a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v kontaktním místě: Čáslavská 360, Chrudim IV, 53701.

Pro odstoupení od kupní smlouvy pište na email prodávajícího info@tadaa.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího v hodnotě vraceného zboží (kromě nákladů souvisejících s doručením zboží a nákladů na balné) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má internetový obchod „tadaa.cz“ právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Kupující si zboží může vyzkoušet. Nesmí však dojít k jeho zjevnému opotřebení či poškození. Je třeba myslet na náklady, které bude mít internetový obchod „tadaa.cz“ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě (nový obal na zboží, nové etikety atd.). Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Internetový obchod „tadaa.cz“ si vyhrazuje právo nevrátit peníze za zboží, které bylo vypráno či jeví jiné známky užívání. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Ke vrácenému zboží je nutno vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u „tadaa.cz“, což usnadní identifikaci daného zboží a požadavku.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě kupujícímu nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží a nákladů na balné k prodávajícímu.

KDE ZBOŽÍ VRÁTIT

 1. Zboží můžete vrátit osobně v kontaktním místě na adrese: Orel 248, Slatiňany, 53821
 2. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu: Orel 248, Slatiňany, 53821

Zboží je nutno uvést do původního stavu (předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu). Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na adresu: Orel 248, Slatiňany, 53821. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodejci, kontaktním místům a správci internetových stránek „tadaa.cz“ ( napsat firmu + jméno p.Čapka).

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Změny v objednávce

Storno objednávky a změny adres (doručovací, fakturační) můžete kupující provést, pokud zboží nebylo zabaleno a předáno dopravci (Česká pošta, s.p.). U ostatních změn bývá nejjednodušším řešením storno objednávky a vytvoření nové, protože automatický systém je v rámci stávající objednávky obvykle neumožňuje.

Změna platby

 • Jakoukoliv platbu lze změnit pouze na dobírku, jiné změny způsobu platby bohužel nejsou možné.
 • Změna v čase a způsobu dopravy
 • Změnit typ dopravy bohužel nelze.
 • Nehodí-li se vám potvrzený termín doručení, můžete se na náhradním termínu dohodnout přímo s dopravcem“.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@tadaa.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení všeobecných podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 15. listopadu 2015.

timeline

15 let praxe

Vystudovala jsem fotografickou školu a od té doby pracuji na plný úvazek jako fotografka. Fotím i o víkendech.

monochrome_photos

Profesionální úpravy fotografií

Nejlepší záběry několik hodin retušuju a upravuju podle možností fotografie. Nejlepší snímky předávám zákazníkovi a uchovávám v profesionálním datacentru. Fotky se vám tak nikdy neztratí.

print

Tisk fotografií a obrazů

Zajistím pro vás tisk fotografií a obrazů v profesionální kvalitě. Zpracovávám i klasické černobíle fotografie na zvětšovacím přístroji klasickou cestou (vývojka, ustalovač).